Privacyverklaring

Architectuurproducties hecht waarde aan zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze verklaring willen we heldere en transparante informatie verstrekken over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan op uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

 

Architectuurproducties zal zich in alle gevallen houden een de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Dit houdt in dat wij in iedere situatie:

 

Uw persoonsgegevens zullen verwerking in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in onderstaande Privacyverklaring;

 

  • Verwerking van uw persoonsgegevens blijven beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen wij om uw uitdrukkelijke toestemming indien wij deze nodig hebben voor het verwerken van uw persoonsgegevens.
  • Passende technische en organisatorische maatregen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, uw hierop willen wijzen en deze respecteren, indien wij verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Indien u na het lezen van onze Privacyverklaring, of in algemener zin vragen heeft verzoeken we u contact met ons op te nemen.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Bij de verwerking van persoonsgegevens maken wij gebruik van een externe administratieconsulent. Deze consulent en wij zullen ons houden aan de verplichtingen die de AVG opgelegd heeft. Betreffende de administratiegegevens die wij in onze administratie vastleggen dienen onze Administratieconsulent en Accountant als verantwoordelijke te worden aangemerkt als Verwerker. En Architectuurproducties BV als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG

 

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers dienen op grond van de AVG een schriftelijke overeenkomt te sluiten waarin de verwerking van de persoonsgegevens door de verwerker conform de eisen van de AVG wordt geregeld. Deze overeenkomst is verder vormvrij. Indien gewenst kan een link naar de Algemene Voorwaarden naar de gegevensverwerkers worden verstrekt.

 

Bewaren gegevens

Architectuurproducties bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maartregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat zij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegeven verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegeven dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er in overleg niet uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vragen

Indien u vragen heeft na aanleiding van deze verklaring, aarzel niet en neem gerust contact op.